Algemene voorwaarden

Indien u deze website bezoekt en/of gebruikmaakt van deze website, dan gaat u akkoord met het feit dat u gebonden bent door de in dit document genoemde voorwaarden.

Beheerder
Deze website wordt beheerd door OXBY. OXBY is een handelsnaam van Velthuyse & Mulder Vermogensbeheer BV. Handelsregister Amsterdam onder nummer 34.120.836. Geregistreerd als beleggingsonderneming en bemiddelaar met een vergunning van de Stichting Autoriteit Financiële Markten op grond van de Wet op het Financieel Toezicht bij de AFM onder nummer 12008646.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Hoewel de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en naar het oordeel van OXBY een juiste weergave is van de stand van zaken ten tijde van de publicatie op deze website, kan OXBY er niet voor instaan dat deze informatie juist en volledig is en/of blijft. OXBY aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de inhoud en verstrekte informatie op deze website. Aan de verstrekte informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten behoeve van alle bestuurders en medewerkers van OXBY. Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van de geboden informatie voor eigen rekening en risico van de gebruiker. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen bij wie en in welke vorm dan ook brengt financiële risico's met zich mee.

Intellectuele eigensdomsrechten
De informatie en gegevens op deze website worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten. OXBY of één van de met haar verbonden ondernemingen bezit alle rechten op de intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooien, etc., met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie, zoals teksten, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, etc. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. Behalve persoonlijk gebruik voor niet-commerciële privédoeleinden, is het zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van OXBY niet toegestaan om de inhoud van de website onder andere te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden, tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden. Een ieder is verplicht aanwijzingen van OXBY omtrent het gebruik van de informatie op te volgen.

Toepasselijke wetgeving en rechtsbevoegheid
Deze website, inclusief disclaimers, is gericht tot het Nederlandse publiek. De Nederlandse rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen, waarop te allen tijde Nederlands recht van toepassing is, die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

Persoonlijke gegevens
Alle informatie of gegevens die naar OXBY wordt/worden gestuurd via deze website, via e-mail of op een andere wijze zal/zullen worden behandeld overeenkomstig de wet. OXBY heeft de verwerking van de persoonsgegevens op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens gemeld bij het College bescherming persoonsgegevens (CBP) en is tevens de verantwoordelijke in de zin van deze wet. Als bezoeker of gebruiker van deze website gaat u ermee akkoord dat OXBY en de met haar verbonden ondernemingen de door u verstrekte gegevens verwerken voor de volgende doeleinden: werkzaamheden in het kader van vermogensbeheer, financieel gerelateerde diensten, marketingactiviteiten en het voldoen aan geldende en toekomstige regelgeving. Binnen OXBY en de met haar verbonden ondernemingen wordt de toegang tot uw persoonsgegevens beperkt tot de personen die deze gegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun taken.

Uw persoonsgegevens zijn naast OXBY en de met haar verbonden ondernemingen beschikbaar voor speciaal geselecteerde bedrijven om u zo goed mogelijk te kunnen informeren over producten en diensten, zodat steeds een zo afgewogen en evenwichtig mogelijk advies of dienst geleverd kan worden. Tevens zullen deze persoonsgegevens verstrekt worden aan andere personen om te voldoen aan elke wettelijke verplichting of in geval van een wettig belang.

U heeft het recht OXBY en de met haar verbonden ondernemingen, schriftelijk en kosteloos, te verzoeken om het gebruik van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden te beëindigen. U heeft het recht op toegang tot uw persoonsgegevens en om aanpassing daarvan te vragen indien deze onjuist of niet relevant zijn middels een schriftelijk verzoek aan OXBY.

Risicobeheer
Voor beleggingsondernemingen zijn de richtlijnen Bazel II / Pilaar 3 van toepassing. Volgens deze richtlijnen dient het publiek, naast de toezichthouder, geïnformeerd te worden over de solvabiliteit en het samenhangende risicoprofiel van de instelling. Doel hiervan is om de kwaliteit van het risicomanagement te verbeteren. Op basis van de richtlijnen vindt u in dit document relevante informatie over het risicobeheer van OXBY.

Bedrijfsgegevens OXBY:

Dorpsstraat 34
1182 JE Amstelveen
020 555 0000
info @ oxby.nl  - www.oxby.nl

OXBY is een handelsnaam van Velthuyse & Mulder Vermogensbeheer BV. Handelsregister Amsterdam onder nummer 34.120.836. Geregistreerd als een beleggingsonderneming bij de AFM en is in het kader van haar beleggingsdiensten in het bezit van een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten als bedoeld in artikel 2:96 van de Wet op het financieel toezicht. OXBY verleent beleggingsdiensten als vermogensbeheerder, beleggingsadviseur en orderuitvoerder. OXBY verricht tevens financiële analyses, doet onderzoek op beleggingsgebied en brengt beleggingsaanbevelingen uit.

Financiële soliditeit
Op basis van een Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) heeft OXBY de naar haar oordeel relevante risico's die zij als onderneming loopt in kaart gebracht. Tot de geïdentificeerde risico's behoren onder andere het kredietrisico, marktrisico, operationeel en IT-risico, tegenpartijrisico, omgevingsrisico, claim- en reputatierisico en het strategische bedrijfsrisico. Bij de inventarisatie is een inschatting gemaakt van de impact en de waarschijnlijkheid van deze risico's, rekening houdend met de specifieke omstandigheden intern en extern en de maatregelen die OXBY heeft genomen om de risico's te beheersen. De beheersmaatregelen bestaan uit uitgebreide interne procedures (AO/IC) en de strategische keuze om geen hoog risico-activiteiten binnen OXBY uit te voeren (zoals kredietverlening en/of een omvangrijke eigen beleggingsportefeuille) voor rekening en risico van OXBY.

Het eigen vermogen is en was in het jaar 2018 toereikend om doorlopend aan de kapitaalvereisten, zoals gesteld door De Nederlandsche Bank, te voldoen. Ook is en was het eigen vermogen hoger dan het kapitaalsbeslag berekend op basis van de ICAAP-analyse. De balanswaarde van het eigen vermogen was per 31 december 2018 € 1.584.214,-. Deze informatie is ontleend aan de jaarrekening 2018 waarbij op 28 februari 2019 een goedkeurende controle verklaring is afgegeven.

Wijzigingen
De informatie op deze website, inclusief de tekst in deze disclaimer, is vatbaar voor wijzigingen welke zonder aankondiging kunnen geschieden.

OXBY
Home
Over OXBY vermogensbeheer
Wie is OXBY vermogensbeheer
Wat is het Nieuwe Vermogensbeheer?
Uit de media
OXBY in de media
OXBY Keuring
Laat uw beleggingen gratis keuren door OXBY
Altijd controle over uw vermogen
U kunt altijd stoppen, het is en blijft uw geld
Wat biedt OXBY Vermogensbeheer?
Lage kosten
Hoog potentiëel rendement
Vermogensbeheer vanaf € 15.000,-
Waarom is OXBY goedkoper?
Lage kosten
Hoog potentieel rendement
Rendementen OXBY-Hoog, Midden en Laag
Actuele rendementen OXBY
Betrouwbaarheid van het model OXBY
Contact
Contact met OXBY Vermogensbeheer
Vragen over OXBY Vermogensbeheer
Bel 020-555 0000